Obszary praktyki

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w szczególności w następujących obszarach:

Prawo i postępowanie cywilne:

 • przygotowywanie umów, prowadzenie negocjacji,
 • sporządzanie pism procesowych i prowadzenie sporów sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, w tym spraw dotyczących "kredytów frankowych",
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach polubownych: mediacyjnym i arbitrażowym,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym.
Prawo rodzinne:

 • rozwody,
 • alimenty,
 • stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych,
 • opieka nad dziećmi.
Prawo i postępowanie karne:

 • profesjonalne zastępstwo procesowe przed policją, prokuraturą, finansowymi organami postępowania przygotowawczego (urzędy skarbowe), oraz sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego: jako obrońca w sprawach karnych, obrońca w sprawach karnoskarbowych, obrońca w sprawach o wykroczenia, pełnomocnik pokrzywdzonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz powód cywilny w sprawach karnych,
 • ochrona praw pokrzywdzonych, obrona w sprawach karnych,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz profesjonalnych pism procesowych, w szczególności: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski dowodowe, wniosek o dokonanie czynności śledztwa, prywatny akt oskarżenia, subsydiarny akt oskarżenia, wniosek o umorzenie postępowania, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania, w celu zwrotu sprawy prokuratorowi do uzupełnienia, wniosek o dobrowolne poddanie się karze, wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wniosek o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w razie niezasadnego zatrzymania, aresztowania lub skazania,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu lub prokuratora, zażaleń na zatrzymanie, lub zażaleń na tymczasowe aresztowanie, zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych lub zabezpieczających, zażaleń na inne czynności naruszające prawa,
 • sporządzanie apelacji, sprzeciwów od wyroku nakazowego, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
 • sporządzanie wniosków o warunkowe zwolnienie, wniosków o zwolnienie z odbycia reszty kary, wniosków o przerwę w odbyciu kary, wniosków o zmianę postanowienia wykonawczego sądu, wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Prawo handlowe, upadłościowe i naprawcze:

 • tworzenie, przekształcanie i rozwiązywanie spółek,
 • fuzje i przejęcia,
 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów oraz akcji,
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek.
Prawo podatkowe:

 • analiza skutków podatkowych transakcji,
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych oraz przed organami skarbowymi,
 • doradztwo dotyczące podatkowych aspektów działalności gospodarczej,
 • badanie zgodności stosowanych procedur podatkowych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie pism do organów skarbowych i administracyjnych (wnioski, odwołania, zastrzeżenia itp.),
 • kompleksowe przeglądy podatkowe obejmujące zarówno ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych wraz z identyfikacją ryzyk, jak również analizę procedur i procesów mających wpływ na sytuację podatkową Klientów,
 • doradztwo i tworzenie międzynarodowych struktur podatkowych optymalnych dla potrzeb Klienta,
 • przeglądy i audyty podatkowe.
Prawo nieruchomości:

 • analiza nieruchomości pod kątem ryzyk związanych z inwestycją, przeprowadzanie badań due diligence,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy przeprowadzenia transakcji nabycia nieruchomości oraz jej finansowania,
 • pomoc prawna podczas procesu wznoszenia budynków o różnym przeznaczeniu,
 • doradztwo w procesach wywłaszczeniowych.
Prawo pracy:

 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy (w tym m.in. umowy o pracę, wypowiedzenia, regulaminy, układy zbiorowe pracy),
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w toku postępowań sądowych.


Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią

formularz kontaktowy